ប៉ោ គឹមលីម

ប៉ោ គឹមលីម

Por KoemLim

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop