នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា

នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា

Nuon Puthipagna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Indraktevy High School​

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន