នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា

នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា

​មកពី ៖ Indraktevy High School​

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ