ឆាយ ស៊ីវប៉ាវ

ឆាយ ស៊ីវប៉ាវ

Chhay Seavpav

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5