សុផល គិមនរសិទ្ឋ

សុផល គិមនរសិទ្ឋ

Sophal Nilnoreakseth

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++