សេង រ៉ាវី

សេង រ៉ាវី

Seng Ravy

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Svay Rieng University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP