ម៉ី ស៊ីវម៉េង

ម៉ី ស៊ីវម៉េង

Mey SivMeng

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP