វៃ ម៉េងជី

វៃ ម៉េងជី

Vey Mengchy

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++