ព្រំ បញ្ញារិទ្ឋិ

ព្រំ បញ្ញារិទ្ឋិ

Prom Panharith

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++