ថុល ពន្លឺ

ថុល ពន្លឺ

Thol Punleu

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning