វ៉ា​ ហ៊ុយ

វ៉ា​ ហ៊ុយ

Va Huy

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database