ហ៊ល ម៉េងលាង

ហ៊ល ម៉េងលាង

Hol MengLeang

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++