ខ្លួត វាសនា

ខ្លួត វាសនា

Khlot Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា