ឌឿន ឌីម

ឌឿន ឌីម

Doeun Dym

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី National Institute of Entrepreneurship and Innovation-NIEI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++