ផង វឌ្ឍនៈ

ផង វឌ្ឍនៈ

Phorn Vathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++