សំអន សុគន្ឋសំណាង

សំអន សុគន្ឋសំណាង

Sam An Sokunsamnang

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP