រ៉េង ម៉េមហ៊ុយ

រ៉េង ម៉េមហ៊ុយ

Reng Menghuy

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Industrial Technical Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++