ទៀ កុយអៀង

ទៀ កុយអៀង

Tea Kuyeang

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++