ជួប ពុទ្ឋិបញ្ញា

ជួប ពុទ្ឋិបញ្ញា

Choub Puthpanh

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++