កាំង ថាវី

កាំង ថាវី

Kaing thavy

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop