ស៊ឹង ចាន់ណាច

ស៊ឹង ចាន់ណាច

Soeung Channach

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++