ស៊ីម ស៊ីវទាង

ស៊ីម ស៊ីវទាង

Sim Sivteang

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Century 21 Regant Realty

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop