សីន ង៉ុកធន

សីន ង៉ុកធន

Son Ngoc Thanh

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា