សឺន ង៉ុកធន

សឺន ង៉ុកធន

Son Ngoc Thanh

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++