សឺន ង៉ុកធន

សឺន ង៉ុកធន

Son Ngoc Thanh

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++