ពៅ វិទូ

ពៅ វិទូ

Peou Vitou

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++