ពៅ វិទូ

ពៅ វិទូ

Peou Vitou

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++