ឈឹម ប៉ូលី

ឈឹម ប៉ូលី

Chim Poly

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Webmaster