អ៊ាង ភារៈ

អ៊ាង ភារៈ

Eang Phearak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop