ឱម ចន្ទវឌ្ឍី

ឱម ចន្ទវឌ្ឍី

Orm Chanvuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning