លី សុវណ្ណារ៉ា

លី សុវណ្ណារ៉ា

Ly Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe InDesign
  4. Adobe Photoshop