ចំរើន វឌ្ឍនៈ

ចំរើន វឌ្ឍនៈ

Chamroeun Vatanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Institute of Posts, Telecoms & ICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++