ផេង សាំងហាក់

ផេង សាំងហាក់

Pheng Sainghak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning