ហូ សួស៌្តសុជ្ផតា

ហូ សួស៌្តសុជ្ផតា

Hou Soussoccheata

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop