ហូ សួស៌្តសុជ្ផតា

ហូ សួស៌្តសុជ្ផតា

Hou Soussoccheata

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop