ទឹង សុភ័ក្រ

ទឹង សុភ័ក្រ

Toeng Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. SQL Server 2008 (Administrator)