ម៉ៅ ស៊ីណា

ម៉ៅ ស៊ីណា

Mao Sina

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP