ម៉ៅ ស៊ីណា

ម៉ៅ ស៊ីណា

Mao Sina

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP