ចាន់ ស្រីម៉ៅ

ចាន់ ស្រីម៉ៅ

Chan Sreymao

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Vanda

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop