ស្រ៊ី ម៉េងឈី

ស្រ៊ី ម៉េងឈី

Sry MengChhee

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning