ឡាយ ផានិត

ឡាយ ផានិត

Lay Phanith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++