សែម តារារ័ត្នបញ្ញា

សែម តារារ័ត្នបញ្ញា

Sem Dararothpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++