សុខ សេងហុង

សុខ សេងហុង

Sok Senghong

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++