សុខ សេងហួ

សុខ សេងហួ

Sok Senghour

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++