ហ៊ុំ ម៉ៅ

ហ៊ុំ ម៉ៅ

Hom Mao

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS