ផុន សាវត្តី

ផុន សាវត្តី

Phon Savatey

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++