វេន ស្រីនីន

វេន ស្រីនីន

Ven Sreynin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++