ង៉ាន់ គឺមឆេង

ង៉ាន់ គឺមឆេង

Ngan KimChheng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++