ប៉ែន សុវណ្ណរ៉ា

ប៉ែន សុវណ្ណរ៉ា

Pen Sovanra

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++