ម៉េង ប៊ុននិត្យ

ម៉េង ប៊ុននិត្យ

Meng Bunnith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL