ហ៊ន តាល់

ហ៊ន តាល់

Horn Tal

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop