សូត្រ ពិសិដ្ឋ

សូត្រ ពិសិដ្ឋ

Soth Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++