គឹម វិសាល

គឹម វិសាល

Kim Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe Photoshop
  4. SQL Server 2008 (Administrator)
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap