ភាស់ ភ័ក្ត្រា

ភាស់ ភ័ក្ត្រា

Phors Phaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning