ប៉ុណ្ណ យ៉ាំ

ប៉ុណ្ណ យ៉ាំ

Pon Yam

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning