សូអាត រស្មីនាគ

សូអាត រស្មីនាគ

Soath ReaksmeyNeak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation